Huishoudelijk reglement

Artikel 1 Algemeen

 1. Tenminste 1x per jaar dient het bestuur een algemene ledenvergadering uit te schrijven.
 2. Tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering worden alle leden tenminste 8 dagen van te voren uitgenodigd met bekendmaking van de onderwerpen / agendapunten. In spoedgevallen kan door het bestuur hiervan afgeweken worden, met een minimum van 2 dagen.
 3. Leden hebben de mogelijkheid om tot 5 dagen voor de algemene ledenvergadering schriftelijk voorstellen, bezwaren en andere agendapunten in te dienen bij het bestuur. Indien het nieuwe onderwerpen zijn, zullen deze besproken worden tijdens de ‘Wat verder ter tafel komt (wvttk)’.
 4. Introducés mogen 3x deelnemen aan een proeftraining. Daarna zal de persoon moeten aangeven of hij/zij lid wil worden van de vereniging.
 5. Van leden wordt verwacht dat ze een actieve bijdrage leveren aan activiteiten die vanuit de vereniging georganiseerd worden. Deze activiteiten kunnen o.a. zijn het minitoernooi en pr tijdens de Meerhovendag.
 6. Leden zijn tijdens het volleyballen niet door de vereniging voor persoonlijke ongevallen verzekerd. Er wordt van uitgegaan dat alle leden een W.A. en ziektekostenverzekering hebben afgesloten.
 7. Leden zijn tijdens het volleyballen verzekerd voor materiële schade aan de huuraccommodatie.
 8. Per jaar stelt het bestuur het trainingsschema op. Dit betekent dat de dag en het tijdstip van de training per jaar kunnen verschillen.

Artikel 2 Leden

 1. Leden zijn personen die conform de statuten zijn toegelaten tot het lidmaatschap.
 2. De vereniging kent jeugdleden en senioren.
 3. Het lidmaatschap is voor een jaar, dat automatisch verlengd wordt. Opzegging van het lidmaatschap is mogelijk tot 1 mei van het jaar.
 4. Bij eerste inschrijving van jeugdleden, is er de mogelijkheid om het lidmaatschap op te zeggen na een half jaar. Dit moet dan voor 1 januari gemeld worden bij het bestuur.
 5. Beëindiging van het lidmaatschap zal schriftelijk moeten worden ingediend bij het bestuur.
 6. MVC de Hangar is een wijkgebonden vereniging, wat inhoudt dat het merendeel van de leden afkomstig is uit de wijk Meerhoven.
 7. Op voorstel van het bestuur kan de algemene vergadering een lid wegens zijn bijzondere verdiensten voor de vereniging het predicaat ‘ere-lid’ verlenen.
 8. Het bestuur houdt een register bij waarin de naam, adres en geboortedatum van de leden zijn opgenomen, een en ander op een door de sportbond aan te geven wijze (Sportlink).
 9. Het bestuur draagt er zorg voor dat degenen die als lid tot de vereniging wensen toegelaten te worden, worden aangemeld bij de sportbond.
 10. Van deze leden wordt verwacht dat ze de statuten, reglementen en besluiten van organen van de vereniging naleven en dat ze zich jegens elkaar en de vereniging gedragen naar hetgeen door redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd en de belangen van de vereniging niet schaden.

Artikel 3 Contributie

 1. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks op de algemene ledenvergadering vastgesteld.
 2. De contributie wordt voor jeugdleden in 4 termijnen geïnd, voor senioren in twee termijnen.
 3. De contributie kent verschillende tarieven, te weten:
  1. volleybalspeeltuin (minigroep 1) die 1x per week trainen;
  2. minigroepen die 1x per week trainen;
  3. minigroepen die 2x per week trainen
  4. senioren, competitie
  5. senioren, recreatief
  6. verenigingsleden, die geen vorm van volleybal
  7. ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie. 
 4. De contributie dient voor de afgesproken termijnen van elk jaar betaald te worden, na 1 maand volgt een aanmaning.
 5. Het bestuur heeft de bevoegdheid het lidmaatschap namens de vereniging op te zeggen als na 3 schriftelijke aanmaning niet aan alle geldelijke verplichtingen zijn voldaan.
 6. Bij langdurige ziekte dan wel blessures kan in overleg met het bestuur reductie ingesteld worden.
 7. Op het moment dat het bestuur op de hoogte is gesteld, zal de contributie gedurende 4 trainingen doorlopen. Daarna wordt de contributie tijdelijk stopgezet.
 8. Indien een lid, als trainer binnen de vereniging actief is, krijgt hij/zij hiervoor een vergoeding. 

Artikel 4 Straffen

 1. In het algemeen zal strafbaar zijn handelen of nalaten dat in strijd is met de wet, dan wel met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad.
 2. Tevens zal strafbaar zijn handelen of nalaten dat in strijd is met de wedstrijdbepalingen, alsmede met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de sportbond of waardoor de belangen van de sportbond in het algemeen worden geschaad (Sportbond = NeVoBo).
 3. Daargelaten de bevoegdheid van de sportbond om overtredingen, als bedoeld in punt 2 te bestraffen, is het bestuur bevoegd om overtredingen te bestraffen op de persoon in kwestie.
 4. Een schorsing kan ten hoogste voor de duur van één jaar worden opgelegd. Gedurende de periode dat een lid is geschorst, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend, met uitzondering van het recht om in beroep te gaan.
 5. Royement kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
 6. Nadat het bestuur tot royement heeft besloten, wordt de betrokkene zo spoedig mogelijk door middel van een brief met bericht van ontvangst met opgave der reden(en) van het besluit in kennis gesteld.
 7. Van een door de vereniging opgelegde schorsing of royement kan de betrokkene binnen een maand na ontvangst van deze kennisgeving van het bestuur in beroep gaan. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
 8. Van de overige door het bestuur van de vereniging opgelegde straffen staat geen beroep open.
 9. Een lid, die een opgelegde straf krijgt, kan in beroep gaan bij de algemene leden vergadering. 

Artikel 5 Bestuur

 1. Het dagelijks bestuur bestaat uit tenminste voorzitter, secretaris en penningmeester. Het dagelijks bestuur regelt de dagelijkse gang van zaken en neemt inspoedeisende zaken beslissingen.
 2. Het bestuur legt verantwoordelijkheid af, via de algemene ledenvergadering.
 3. Het bestuur kan aangevuld worden met een vice-voorzitter, wedstrijdsecretaris en/of algemene bestuursleden.
 4. Het algemeen bestuur vergadert minimaal 4x per jaar.
 5. Takenbestuursleden:

Voorzitter: De voorzitter leidt de algemene ledenvergadering en de bestuursvergaderingen. Bij zijn/haar afwezigheid vervangt een van de andere bestuursleden hem/haar.

Secretaris: De secretaris voert de correspondentie van de vereniging zowel intern als extern. Hierbij horen ook administratieve werkzaamheden en het zorg dragen voor het (digitale) archief. Ook is de secretaris verantwoordelijk voor het actueel houden van de ledenadministratie. Hij/zij is ook verantwoordelijk voor het maken van de notulen van de bestuursvergaderingen en de algemene ledenvergadering. De notulen van de algemene ledenvergadering worden digitaal verspreid naar alle leden. De notulen van de van de algemene ledenvergadering worden na vaststelling door respectievelijk het bestuur en de algemene ledenvergadering, door secretaris en voorzitter ondertekend. Elk jaar maakt de secretaris een jaarverslag.

Penningmeester: De penningmeester is verantwoordelijk het geldelijk beheer. Hij/zij legt hiervan jaarlijks rekening en verantwoording af. Jaarlijks wordt een overzicht van de in- en uitgaven opgesteld. Een door de algemene ledenvergadering benoemde kascommissie controleert jaarlijks de financiën. Decharge van de penningmeester gebeurt, na goedkeuring door de algemene ledenvergadering, door ondertekening van de boeken door de kascommissie en de voorzitter. Zes maanden na vaststelling van de begroting voor het lopende seizoen wordt een tussenstand van de financiën opgemaakt. Deze halfjaarlijkse rapportage wordt tijdens de bestuursvergadering geagendeerd. Het opnemen van kasgeld en/of het betalen van grote bedragen boven de 1000 euro gebeurt altijd door goedkeuring van minimaal 2 bestuursleden, naast de penningmeester.

Vice-voorzitter: De vice-voorzitter vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid en kan een aantal taken van de voorzitter op zich nemen.

Wedstrijdsecretaris: De wedstrijdsecretaris is verantwoordelijk voor alle zaken die betrekking hebben op het spelen van competitie, mini- & jeugdtoernooien, scheidsrechters, tellers, enzovoort. Meerdere mensen kunnen de wedstrijdsecretaris hierbij ondersteunen, maar nemen geen deel aan het bestuur.

Overige bestuursleden: De overige bestuursleden staan de leden van het dagelijks bestuur terzijde en zijn verplicht zo nodig hun werkzaamheden over te nemen.

Artikel 6 Aftreden bestuur

 1. Bestuursleden worden voor een minimale periode van 2 jaar benoemd door de algemene ledenvergadering.
 2. Door het bestuur wordt een rooster van aftreden gemaakt, waarbij erop wordt toegezien dat steeds voldoende ingewerkte bestuursleden deel uitmaken van het bestuur.

Artikel 7 Besluitvorming

 1. Besluitvorming gebeurt bij gewone meerderheid, als de stemmen staken, geeft de stem van de voorzitter de doorslag, behalve in de gevallen waar de statuten een andere meerderheid voorschrijven.

Artikel 8 Commissies

 1. Het algemeen bestuur kan commissies benoemen voor bepaalde taken. Hiervoor kunnen aparte reglementen worden gemaakt.

Artikel 9 Wijziging Huishoudelijk Reglement

 1. Wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement worden vastgesteld door de algemene ledenvergadering met een gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 10 Slotartikel

 1. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het algemeen bestuur. Leden kunnen over dergelijke besluiten altijd overleg plegen met het bestuur.
 2. Conform de statuten kunnen leden een algemene ledenvergadering bijeen roepen als ze een dergelijk besluit met andere leden willen bespreken.
Scroll naar boven